Ga naar de inhoud
Home » Wat is bespreekbaar?

Wat is bespreekbaar?

Bedenkt dat hetgeen van boven komt, heilig is, en dat u er behoedzaam en beteugeld door de Geest over moet spreken. (Leer en Verbonden 63:64)


Op elke tempel die in deze laatste bedeling gebouwd wordt, staan de woorden: Het huis des Heren, de Here gewijd. Het is op deze heilige plaatsen dat Gods verbondsvolk vertrouwelijke instructies ontvangt en heilige verbonden sluit. De Psalmist schreef al: “De verborgenheid des HEEREN is voor degenen die Hem vrezen; en zijn verbond, om hun die bekend te maken.”1 De tempelverordeningen zijn echter geenszins geheim omdat ze het daglicht niet zouden verdragen, maar heilig, wat het profane doorgaans niet begrijpt en respecteert.

Zo heeft een ieder die begiftigd is plechtig beloofd bepaalde zeer heilige aspecten niet openbaar te maken. In 1990 waarschuwde president Gordon B. Hinckley: “Ik herinner u aan de dwingende plicht om buiten de tempel niet te praten wat er daarbinnen gebeurt. Heilige zaken verdienen een heilige behandeling. Wij staan onder een plechtig verbond om buiten de tempel geen tempeltaal te gebruiken of over tempelzaken te praten.”2

In 1999 lichtte ouderling Richard G. Scott toe: “Buiten de tempel spreken we niet over de specifieke heilige zaken die ons daar worden uitgelegd.”3 En twee jaar later gaf president Russell M. Nelson aan: “Er zijn echter een aantal beginselen die we kunnen bespreken.”4 Binnen nadrukkelijke grenzen zijn bepaalde aspecten dus bespreekbaar zonder verbonden van heilighouding te schenden.

President Ezra Taft Benson onderwees: “De tempel is een heilige plek en de verordeningen van de tempel zijn heilig. Vanwege die heiligheid aarzelen we soms om iets over de tempel tegen onze kinderen en kleinkinderen te zeggen. […] Ik ben van mening dat een goed begrip [of informatie] onze jongeren zal helpen om zich op de tempel voor te bereiden [en] in hen het verlangen [zal] aanwakkeren om naar de priesterschapszegeningen te streven zoals Abraham dat gedaan heeft.”5  Ook president Howard W. Hunter bevestigde: “Laten we onze kinderen vertellen over de geestelijke gevoelens die we in de tempel hebben. En laten we ze ernstiger en comfortabeler leren wat we op gepaste wijze over de doeleinden van het huis des Heren kunnen zeggen.”6

Duidelijke grenzen

Ouderling David A. Bednar gaf tijdens de aprilconferentie van 2019 twee basisrichtlijnen die duidelijk maken wat niet en wel bespreekbaar is:

  1. “We behoren de speciale symbolen die bij de verbonden in heilige tempelceremonies horen niet te onthullen of te beschrijven. Evenmin bespreken we de heilige informatie waarvan we in de tempel beloven die niet openbaar te maken.
  2. We mogen de kerndoelen en de leerstellige beginselen inzake tempelverordeningen en -verbonden wél bespreken.”7

Voetnoten

  1. Psalm 25:14 (Statenvertaling).
  2. Gordon B. Hinckley, 'De tempel niet ontwijden,' De Ster, juli 1990, 46.
  3. Richard G. Scott, 'De zegeningen van de tempel ontvangen,' De Ster, juli 1999, 30.
  4. Russell M. Nelson, 'Uw voorbereiding op de tempelzegens,' Liahona, juli 2001, 38.
  5. Leringen van kerkpresidenten: Ezra Taft Benson (2014), 184–185.
  6. Howard W. Hunter, 'A Temple-Motivated People', Ensign, februari 1995.
  7. David E. Bednar, 'Toebereid om alle noodzakelijk dingen te verkrijgen', Liahona, mei 2019, 103
Google Translator »