Ga naar de inhoud
Home » Den Haagtempel » Symboliek

Symboliek

De veelzijdigheid van symboliek

Een symbool kan omschreven worden als een zichtbaar teken of tastbaar voorwerp dat een geestelijke waarheid of een abstract concept weerspiegelt.

In evangeliesymboliek gebruikt de Heer fysieke of tijdelijke voorwerpen en tekens om geestelijke of eeuwige waarheden te onderwijzen. Bij het instellen van het Avondmaal, bijvoorbeeld, gebruikte Christus brood en wijn als symbolen of zinnebeelden van zijn lichaam en bloed waarmee Hij op zijn zoenoffer wijst.

Het unieke van een symbool is dat het meerdere en diepere betekenissen kan hebben en dus een heel spectrum aan inzichten kan weergeven.

Symbolen: de taal van God

“Symbolen zijn de tijdloze en universele taal waarvoor God in zijn wijsheid, gekozen heeft om zijn evangelie in te verkondigen en van zijn Zoon te getuigen.

Zij zijn de taal van de Schriften, de taal van openbaring, de taal van de Geest, de taal van het geloof. Ze zijn een taal waarin alle evangelieverbonden en heilsverordeningen zijn geopenbaard. Ze zijn een middel waarmee we begrip en expressie verrijken, verdiepen en verbeteren. Ze stellen ons in staat om visuele en conceptuele vorm te geven aan ideeën en gevoelens die anders de kracht van woorden kunnen trotseren. Symbolen voeren ons verder dan de taal van woorden, en verlenen ons een welsprekendheid in de expressie van gevoelens. […] Geletterd zijn in de dingen van de Geest betekent vloeiend zijn in de taal van symbolen.”1

Prof. Joseph Fielding McConkie (1941-2013)

De tempel zelf is een symbool

“Als u wel eens ’s avonds een tempel hebt gezien, helemaal verlicht, dan weet u hoe indrukwekkend dat kan zijn. 

Het huis des Heren, badend in het licht, duidelijk uitkomend in het duister, wordt een symbool van de kracht en inspiratie van het evangelie van Jezus Christus dat als een baken staat in een wereld die steeds verder afglijdt in geestelijke duisternis”Boyd K. Packer, <em>The Holy Temple</em>, [Salt Lake City: Deseret Book, 2007], p. 48.'>2

Boyd K. Packer van het Quorum der Twaalf Apostelen
(1924-2015)

Voetnoten

  1. Joseph Fielding McConkie, Gospel Symbols, [Bookcraft, Inc., 1985], p. 1-2.
  2. Boyd K. Packer, The Holy Temple, [Salt Lake City: Deseret Book, 2007], p. 48.
Google Translator »