Ga naar de inhoud
Home » Tempels » Bijbelse tempels

Bijbelse tempels

De tabernakel van Mozes

Mozes’ missie in de woestijn was om zijn volk voor te bereiden om het aangezicht van de Heer te zien.

Een deel van die voorbereiding omvatte de bouw van een draagbare tempel, gewoonlijk de tabernakel genoemd, voor gebruik tijdens de migratie uit Egypte totdat er een tempel kon worden gebouwd in het land van belofte.

God openbaarde aan Mozes hoe de tabernakel gemaakt moest worden (Exodus 26-27). Toen de tabernakel gereed was, rustte er een wolk op en de heerlijkheid van de Heer vervulde de tabernakel (Exodus 40:33-34). Die wolk was een teken van Gods aanwezigheid. ’s Nachts was zij als een vuurverschijnsel. Wanneer de wolk zich niet verhief, bleven de kinderen van Israël op die plek. Als die zich wél verhief, braken zij op en volgden zij de wolk (Exodus 40:36-38; Numeri 9:17-18).

De tempel van Salomo

Bijna 1000 jaar vóór de geboorte van Jezus Christus bouwde koning Salomo een prachtige tempel van God op de top van de berg Sion. Het belangrijkste doel van deze tempel was, net als de tabernakel, om een ​​heilige plaats op aarde te bieden waar de Heer kon komen en wonen onder zijn verbondsvolk (zie 1 Koningen 6:12-13; 1 Koningen 8:12-13).

Het duurde zeven lange jaren om het project te voltooien (zie 1 Koningen 6:38). De totale afmetingen van de tempel waren ongeveer 33 meter lang, 9 meter breed en 13 meter hoog. De afmetingen van het Heilige en het Heilige der Heiligen in de tempel van Salomo waren precies twee keer zo groot als de overeenkomstige kamers in de tabernakel van Mozes. Er staat opgetekend dat de tabernakel en zijn heilige vaten naar de Salomo’s tempel werden gebracht en in zijn kamers werden opgeslagen op de dag dat de tempel werd ingewijd (zie 1 Koningen 8:4; 2 Kronieken 5:5).

De tempel van Zerubbabel

In het jaar 539 v.Chr. wierp koning Kores (Cyrus) van Perzië het Babylonische rijk omver en vaardigde een decreet uit waardoor de joden naar hun vaderland konden terugkeren.

Bovendien gaf hij de tempelvaten terug die de Babylonische koning Nebukadnezar had gestolen en verklaarde hij dat de Heer hem had geboden de tempel in Jeruzalem te herbouwen (zie Ezra 1:1-11; Ezra 6:3-5). Het fundament voor een nieuwe tempel werd kort daarna gelegd (zie Ezra 5:16), maar het belangrijkste bouwwerk begon pas in het tweede jaar van de regering van koning Darius (522–486 v.Chr.). Deze tempel werd voltooid en aan de Heer gewijd in het jaar 516 v.Chr. (zie Ezra 6:15-16).

De tempel van Herodes

Om populair bij de joden te worden, begon Herodes de tempel van Zerubbabel te herbouwen.

De tempel van Herodes werd gebouwd vanaf 20 v.Chr. met de hulp van tienduizend arbeiders. Een van de hoofddoelen van Herodes was om meer ruimte te bieden aan de honderdduizenden aanbidders die naar de tempel kwamen tijdens de pelgrimsfeesten en heilige dagen. Duizend priesters die als metselaar en timmerman waren opgeleid, hielpen bij de bouw van de heiligste delen, en duizend wagens vervoerden materialen. De eigenlijke tempel was anderhalf jaar in aanbouw en de binnenplaatsen en portieken acht jaar (hoewel de verfraaiing van de buitenste voorhoven eigenlijk meer dan tachtig jaar duurde). 

Er werd gezegd dat wie de tempel van Herodes niet had gezien, nog nooit van zijn leven een prachtig gebouw had gezien. Geen enkel ander tempelcomplex in de Grieks-Romeinse wereld kon worden vergeleken met zijn uitgestrektheid en pracht. Volgens Josephus was de gepolijste witte marmeren buitenkant van de tempel bedekt met zoveel goud dat als de zon erop scheen, degenen die ernaar keken verblind konden worden.

Hoewel de architectonische glorie van de tempel van Herodes die van de tempel van Salomo ver overtrof, had de tempel van Herodes weinig van de spirituele atmosfeer van zijn voorganger. De Ark van het Verbond, het verzoendeksel, de Cherubs, de Urim en Tummim die openbarend contact met God verschaften, en andere heilige voorwerpen ontbraken. En toch was het een plaats van openbaring, zoals te zien is in het verhaal van Zacharias (Lucas 1), en Jezus erkende het als het huis van de Vader en zijn eigen huis.

Overzicht van bijbelse tempels

Tabernakel van Mozes Tempel van Salomo Tempel van Zerubbabel Tempel van Herodes

Tijdsperiode

Tussen 1500 en 1400 v.Chr.
Ca. 1005 tot 587 v.Chr.
Ca. 516 tot ca. 37 v.Chr.
Ca. 16 v.Chr. tot 70 n.Chr. (herbouw van de tempel van Zerubbabel)

Genoemd naar

Mozes, zoon van Amram en Jokebed, broer van Mirjam en Aäron; profeet
Salomo, zoon van David en Batseba; koning van Israël
Zerubbabel, zoon van Sealtiël (Pedaja), kleinzoon van Jojachin; landvoogd van Juda onder Kores
Herodes de Grote (ca. 74 v.Chr.-4 n.Chr), zoon van Antipater en Cypros; koning van Judea onder Augustus

Locatie

De woestijn, Gilgal, Silo, Nob, Gibeon en Jeruzalem
Berg Moria (Tempelberg) in Jeruzalem
Berg Moria (Tempelberg) in Jeruzalem
Berg Moria (Tempelberg) in Jeruzalem

Afmeting

Voorhof (100 el lang x 50 el breed)

Heilige  (20 el lang x 10 el breed x 10 el hoog)

Heilige der heiligen (10 el lang x 10 el breed x 10 el hoog)

Twee keer zo groot als de tabernakel van Mozes

Waarschijnlijk dezelfde afmeting als de tempel van Salomo

Heiligdom even groot als de tempel van Salomo maar hoger, en het tempelterrein vele malen groter dan de tempel van Salomo

Kenmerken

Sjechina (zichtbare manifestatie van Gods heerlijkheid

Mobiele tempel

 

Sjechina (zichtbare manifestatie van Gods heerlijkheid

Qua architectuur en constructie, ontwerp en kosten bekend als een van de opmerkelijkste bouwwerken in de geschiedenis

Geen Sjechina (zichtbare manifestatie van Gods heerlijkheid)

Qua afwerking inferieur en meubilair inferieur aan de tempel van Salomo

Geen Sjechina (zichtbare manifestatie van Gods heerlijkheid)

Er werd gezegd dat wie de tempel van Herodes niet had gezien, nog nooit een prachtig gebouw had gezien. Geen enkel ander tempelcomplex in de Grieks-Romeinse wereld was vergelijkbaar in grootte en pracht

Attributen

 1. Brandofferaltaar
 2. Wasbekken
 3. Menora
 4. Tafel met toonbroden
 5. Reukofferaltaar
 6. Ark des verbonds
 7. Urim en tummim
 1. Brandofferaltaar
 2. Gegoten zee op twaalf runderen
 3. Menora 
 4. Tafel met toonbroden 
 5. Reukofferaltaar
 6. Ark des verbonds
 7. Urim en tummim
 1. Brandofferaltaar
 2. Wasbekken
 3. Menora
 4. Tafel met toonbroden 
 5. Reukofferaltaar
 6. Geen ark des verbonds
 7. Geen Urim en Tummim
 1. Brandofferaltaar
 2. Wasbekken
 3. Menora
 4. Tafel met toonbroden 
 5. Reukofferaltaar
 6. Geen ark des verbonds
 7. Geen Urim en Tummim
Google Translator »