Ga naar de inhoud
Home » Tempels » Tempelverordeningen

Tempelverordeningen

© Simon Dewey, schilderij The Last Supper

Verordeningen

De meeste godsdiensten kennen gebruiken, rituelen, ceremoniën of sacramenten die als gewijde of heilige handelingen worden beschouwd. In De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt de term verordeningen gebruikt.

Volgens de leer van de kerk zijn verordeningen door God ingestelde handelingen of rituelen die met de juiste bevoegdheid van het priesterschap worden verricht. Sommigen verordeningen zijn essentieel voor heil in het hemelse koninkrijk van God. De kerk kent de volgende heilsverordeningen: de doop door onderdompeling, de bevestiging en het verlenen van de gave van de Heilige Geest, het avondmaal, de ordening tot het priesterschap en de tempelverordeningen van begiftiging en verzegeling. De hoogste tempelverordening bestaat uit de huwelijksverzegeling van een man en vrouw voor tijd en eeuwigheid.

Sommige verordeningen vinden buiten een tempel plaats, maar heilsverordeningen die plaatsvervangend voor overledenen worden verricht of leiden tot de hoogste verordening van het eeuwig huwelijk gebeuren uitsluitend in tempels.

Andere verordeningen zijn bedoeld om leden te zegenen en te helpen, zoals het zegenen en naamgeven van kleine kinderen, het zalven en zegenen van zieken en het verlenen van zegens van troost en raad.

Dopen voor de doden

Jezus Christus onderwees ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan’ (Johannes 3:5).

Voor miljoenen die zijn overleden zonder de verordening van de doop, is een plaatsvervangende doop voor de overledene een goddelijke voorziening en een vrijblijvend aanbod. Volgens de leer van het evangelie is een overledene in het hiernamaals volledig vrij om zo’n postume doop te aanvaarden of te verwerpen (1 Petrus 4:6; 1 Petrus 3:18-20) – het aanbod wordt vrijelijk gegeven en moet vrijelijk worden ontvangen. En natuurlijk maakt de verordening overledenen ook niet automatisch lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

De voetwassing door Jezus

Wassingen en zalvingen

Rituele zalvingen waren een prominent onderdeel van religieuze riten in de bijbelse wereld. Onder de ontvangers van de zalving waren priesters (Exodus 28:41), profeten (1 Koningen 19:16) en koningen (1 Samuël 16:3; 1 Koningen 1:39).

Even belangrijk in de religie van de Israëlieten waren reinigingen of ceremoniële wassingen (Exodus 29:4-7). Om religieuze zuiverheid te garanderen, vereiste de Mozaïsche wet dat aangewezen personen een rituele wassing kregen, soms ter voorbereiding op het betreden van de tempel (Exodus 30:17-21; Leviticus 14:7-8).

Bron: Encyclopedia of Mormonism, Donald W. Parry, ‘Washings and Anointings’.

Begiftigingen

De begiftiging is een religieuze ceremonie die in tempels van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt gehouden. Het is beschikbaar voor volwassen kerkleden die op deze heilige ervaring zijn voorbereid.

De begiftiging voorziet in instructie, verbonden en beloofde zegeningen die kracht, doel en bescherming in het dagelijks leven bieden. Het leert ons over de schepping van de aarde, de val van Adam en Eva, het verlossingsplan door Jezus Christus en onze eigen reis terug naar de tegenwoordigheid van God. De begiftiging helpt degenen die het ontvangen om de Heiland te volgen in hun streven naar ‘de maat van de grootte van de volheid van Christus’ (Efeziërs 4:13), ‘volledig vertrouwend op de verdiensten van hem die machtig is om te redden’ (2 Nephi 31:19). Door de verbonden van de begiftiging na te komen, komen de leden van de Kerk in aanmerking voor het aangaan van het eeuwig huwelijk, wat leidt tot de kostbare gave van het eeuwige leven.

Verzegelingen

Leden van de kerk geloven dat een huwelijk dat in de tempel wordt voltrokken voor tijd en eeuwigheid wordt ‘verzegeld’ of gezegend. De overtuiging dat het gezin na de dood als een bewuste, liefdevolle eenheid blijft voortbestaan, met de huwelijksband en de relatie tussen ouders en kinderen intact, is een basisbeginsel voor de leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

In Mattheus 16:19 sprak Jezus tot de twaalf apostelen: “En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.”

Het is met deze bevoegdheid om bindende of verzegelende handelingen te verrichten, dat echtparen in tempels gehuwd of aan elkaar voor tijd en eeuwigheid verbonden worden en niet slechts ‘tot de dood u scheidt’.

Als een echtpaar in een tempel is getrouwd en verzegeld, zijn de kinderen die zij vervolgens krijgen bij de geboorte automatisch aan ze verzegeld. Kinderen die voor de verzegeling van de ouders zijn geboren, kunnen later in de tempel aan hun ouders verzegeld worden. Ook geadopteerde kinderen kunnen met diezelfde verzegelbevoegdheid aan de adoptieouders worden verzegeld.

Google Translator »