Ga naar de inhoud
Home » Den Haagtempel » Symboliek » Pilaren

Pilaren

Pilaren Jakin en Boaz

Aan weerszijde van de ingang van de Den Haagtempel bevinden zich twee hoge zuilen die doen denken aan die van de tempel van Salomo.

Bij de bouw van die oudtestamentische tempel had koning Salomo een koperslager uit Tyrus ontboden, Chiram of Hiram geheten (waar de voornamen van kerkpioniers Hiram Page en Hyrum Smith aan zijn ontleend). Deze maakte naast een zee van gietwerk die op twaalf runderen stond ook twee bronzen zuilen die bij de voorhal van de hoofdzaal werden opgesteld.

Beide zuilen ontvingen van Chiram een symbolische Hebreeuwse naam. “Toen hij de rechterzuil opstelde, noemde hij haar Jakin; toen hij de linkerzuil opstelde, noemde hij haar Boaz” (1 Koningen 7:21). Rechts en links is in deze Schrifttekst vanuit de tempel bezien oftewel zuidelijk en noordelijk. 

Jakin betekent “Hij zal vestigen” en Boaz betekent “in Hem is kracht”. 

Beide betekenissen zijn nauw verbonden met het begrip koningschap. 

Symbool van koningschap

In woorden die overeen lijken te komen met de betekenis van Jakin zei de Heer over koning David: “Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht, uw troon zal vast staan voor altijd” (2 Samuël 7:16); en “Met mijn uitverkorene heb Ik een verbond gesloten, aan mijn knecht David heb Ik gezworen: Voor altoos zal Ik uw nakroost bevestigen, en uw troon bouwen van geslacht tot geslacht” (Psalmen 89:4-5).

Voorts beloofde de Heer aan David’s zoon en troonopvolger koning Salomo: “Ik zal zijn koningschap bevestigen …, en Ik zal zijn koninklijke troon voor immer bevestigen” (2 Samuël 7:12-13). 

David gezalfd tot koning

Symbool van erfdeel in Gods koninkrijk

Dat een tempelpilaar symbolisch duidt op een erfdeel in Gods koninkrijk blijkt ook uit de volgende nieuwtestamentische tekst: “Houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan” (Openbaring 3:11-12). 

Het blijvende karakter en eeuwige heil wordt tevens benadrukt in deze tekst. 

Symbool van Gods tegenwoordigheid

De twee zuilen doen ook denken aan twee andere kolommen die in de Engelse King James bijbel ‘pillars’ genoemd worden.

In Exodus lezen we over het verbondsvolk: “De HERE ging voor hen uit, des daags in een wolkkolom om hen te leiden op de weg, en des nachts in een vuurkolom om hun voor te lichten, zodat zij dag en nacht konden voortgaan. Zonder ophouden bleef de wolkkolom des daags en de vuurkolom des nachts aan de spits van het volk” (Exodus 13:21-22). De symboliek van de twee pilaren aan weerszij van de ingang van de Den Haagtempel wijst er dus ook op dat Gods tegenwoordigheid voortdurend in dat huis zal zijn (Leer en Verbonden 109:12).

Wat het oudtestamentische beeld van een Jakin en Boaz bij de ingang van de Den Haagtempel versterkt is dat de tempeldeur, net als de oorspronkelijke zuilen, van koper gemaakt is, uitgevoerd met een massief bronzen handvat.

Google Translator »