Ga naar de inhoud
Home » Den Haagtempel » Inwijdingsgebed

Inwijdingsgebed

Het inwijdingsgebed door President Gordon B. Hinckley op 8 september 2002

Almachtige God, God van onze vaders, wij komen in plechtig gebed voor uw aangezicht in de naam van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, de Verlosser van de wereld.

Ons hart is vol dankbaarheid. Wij danken U dat U deze bedeling hebt ingezet en het gordijn hebt opengedaan, en Uzelf en uw Zoon aan de jonge Joseph hebt geopenbaard om een nieuwe en heerlijke evangeliebedeling in te luiden, de bedeling van de volheid der tijden. Wij danken U voor de herstelling van het priesterschap met al zijn sleutels en bevoegdheid. Wij danken U voor het getuigenis van het Boek van Mormon, een getuige van de goddelijkheid van uw geliefde Zoon. Wij danken u voor hen die in vroeger jaren naar dit land zijn gekomen om uw eeuwig evangelie te verkondigen, en voor de gelovigen die het door de generaties hebben aangenomen, ernaar hebben geleefd en ernaar hebben gestreefd uw werk in kracht te laten toenemen. De getrouwen in dit land hebben zoveel gegeven voor hun getuigenis van uw goddelijk werk. Zegen ons dat wij altijd zullen gedenken wie ons zijn voorgegaan, en zegen de gelovigen die nu voor uw aangezicht wandelen.

Dierbare Vader, wij smeken U dat deze inwijdingsdag een nieuw tijdperk in dit geweldige land mag inluiden. Raak het hart en het verstand van dit volk aan.

Leid hen weg van de zaken van de wereld en breng hen tot een nieuw verlangen naar kennis van U en goddelijke, eeuwige zaken. Spreek tot hun hart en laat hen op zoek gaan naar de eeuwige waarheid, die alleen van U afkomstig is.

Zegen wie geroepen zijn om het evangelie aan deze natie te verkondigen, dat zij door uw Heilige Geest geleid mogen worden naar wie hun boodschap zullen aanvaarden. Moge uw werk weelderig bloeien in deze natie en in alle landen van Europa. Deze mensen zijn uw zoons en dochters. Dit zijn uw kinderen. Wij bidden dat U uw omhullende arm wilt uitstrekken om hen met de waarheden van uw eeuwig evangelie te omsluiten. Moge er in toenemende mate sterke leiders opstaan, zodat uw werk en koninkrijk zullen groeien en beantwoorden aan het doel waarvoor U ze hebt hersteld. 

Dierbare Vader, wij verheffen onze stem in gebed voor de jeugd van de heiligen in de lage landen. Behoed hen voor de tegenstander. Geef hun inzicht in hun goddelijk geboorterecht als zoon of dochter van God. Zegen hen zodat zij deugd zullen koesteren, zich van de schunnige kwaden van de wereld zullen afwenden en volgens uw patroon zullen leven. Wij danken U nu voor dit prachtige, heilige huis. Wij hebben er zolang op gewacht. Ons hart richt zich met innige dankbaarheid tot U. 

En nu, met het gezag van het goddelijk priesterschap dat U op de aarde hebt hersteld, en in de naam van Jezus Christus, uw goddelijke Zoon en onze Verlosser, wijden wij deze tempel in, de Den Haag-tempel van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Nederland, en wijden hem toe aan U en Hem. Wij wijden de grond waarop hij staat met de mooie begroeiing. Wij wijden het bouwwerk in vanaf het fundament tot aan het standbeeld van Moroni dat zijn toren kroont. Wij wijden de muren en de ramen in vanaf het fundament tot aan het dak. Wij wijden het interieur in, de doopruimte, de begiftigingszalen, de prachtige celestiale zaal, de verzegelkamers en hun heilige altaren, en elke kamer, ruimte en voorziening die zich hierin bevindt. Samen vormen zij het huis van de Heer dat uw dankbare volk U met heiligheid aanbiedt. 

Wilt U het aanvaarden. Moge het U behagen.

Moge uw Heilige Geest hier voortdurend verblijven. Moge Hij het hart en het verstand van allen die binnen deze muren komen, aanraken. Wij wijden dit heilige gebouw in voor het werk dat U wilt laten volbrengen voor het welzijn van zowel de levenden als de doden.

Mogen allen die daaraan deelnemen, met schone handen en een rein hart komen. Moge hun verstand verlicht worden tot begrip van eeuwige zaken. Moge hier veel belangrijk en noodzakelijk werk worden volbracht voor het welzijn van de levenden en ook voor hen die door de sluier des doods zijn gegaan. Mogen de geslachten met elkaar verbonden worden zodat de zegeningen van de eeuwige verhoging open zullen staan voor zowel de levenden als de doden. 

Schenk ons meer begrip, dierbare Vader, van uw eeuwige plan van geluk voor uw kinderen. Vergroot onze kennis van uw wegen en uw doeleinden bij het tot stand brengen van de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens. 

Moge dit heilige huis van U door uw macht worden bewaard voor storm en tumult en voor welke vorm van schennis dan ook. Moge het altijd een heilige plek zijn, uw gewijde heiligdom. Mogen uw heiligen het in ere houden en het met liefde, waardering en dankbaarheid bezien. 

Wij bidden voor wie het werk hier zullen leiden, voor het tempelpresidium, de mater en haar assistentes, en alle tempelwerkers. Wij bidden voor wie de goddelijke verzegelbevoegdheid zullen gebruiken waardoor families voor tijd en eeuwigheid worden verbonden. Wij bidden voor allen die op wat voor manier ook zullen dienen. En we bidden in het bijzonder voor wie dit gebouw als bezoeker betreden, dat zij zich zullen verheugen in die gelegenheid, dat zij zich bij het overdenken van de eeuwige gevolgen van wat zij doen zachter van aard zullen worden, en dat zij zich hun hele leven terdege bewust zijn van de verbonden die zij in uw huis sluiten. 

Heilige Vader, wij bidden voor uw werk overal ter wereld. Zegen allen die als boodschapper van eeuwige waarheid onder de naties werkzaam zijn. Zegen allen die uw werk in welke hoedanigheid ook uitvoeren. Zegen en begunstig de getrouwe heiligen die hun tiende en gaven betalen zodat uw werk voorwaarts kan gaan. Zegen hen die in uw kerk en koninkrijk presideren, en schenk hun kracht en het vermogen om door te gaan.

We bidden voor deze natie dat er vrede onder het volk zal heersen. We bidden dat er altijd vrijheid in het land zal zijn. Wij bidden dat haar inwoners altijd reden zullen hebben om dankbaar voor hun geboorteland te zijn. Nu, geliefde Vader, verlangen wij naar uw vergeving voor begane zonden en naar kracht om onze zwaktes te overwinnen. Geve dat we dichter bij U zullen leven. Laat de kennis van goddelijke zaken ons verstand met licht en begrip overspoelen. Mogen wij tot U opzien en leven. 

Om die zegen bidden wij nederig met een dankbaar hart in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer, onze Heiland, onze Verlosser, Jezus Christus, Amen.

Google Translator »