Ga naar de inhoud
Home » Tempels » Toegang

Toegang

Publieke toegang via een Open Huis

Als De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen een nieuwe tempel bouwt, wordt het heilige gebouw opengesteld voor het publiek. Iedereen kan de open dagen bijwonen, die meestal enkele weken duren. Daarna wordt de tempel officieel ingewijd en is het gebouw alleen toegankelijk voor leden van de kerk die aan bepaalde vereisten voldoen.

Tijdens de open dagen leren bezoekers meer over het doel van tempels en waarom ze zo belangrijk zijn voor heiligen der laatste dagen. Een bezoek aan de open dagen begint vaak met een korte inleidende video, gevolgd door een rondleiding door de tempel. Binnen legt de gids uit wat het doel van de belangrijkste ruimten is, zoals instructie, huwelijk of doop. De gids geeft ook een korte uitleg van de geloofsbeginselen van de heiligen der laatste dagen. Aan het eind van de rondleiding worden bezoekers naar een receptie met versnaperingen geleid waar vrijwilligers vragen beantwoorden.

De open dagen zijn gratis toegankelijk, maar soms is er vanwege grote drukte een toegangsbewijs nodig. Naast de rondleidingen voor het publiek zijn er vaak ook open dagen met rondleidingen voor omwonenden, aannemers, bouwlieden, plaatselijke media en genodigde hoogwaardigheidsbekleders.

Voor leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is de tempel het ‘huis van de Heer’, het heiligste gebouw op aarde.

Voorwaardelijke toegang voor getrouwe leden

Tempels zijn altijd eerbiedigt en voorbehouden geweest als heilige grond.

In de oudheid verklaarde de profeet Ezechiël: “Zo zegt de Heere HEERE: Geen enkele vreemdeling, onbesneden van hart en onbesneden van lichaam, mag in Mijn heiligdom binnenkomen.”1 De profeet Joseph Smith bad dat “[de tempel] tot heiligdom zal worden geheiligd en gewijd, en opdat uw heilige tegenwoordigheid voortdurend in dit huis zal zijn” 2, “en dat niets onreins zal worden toegestaan uw huis binnen te komen om het te bezoedelen.”3

In de oudheid stonden er wachters bij de ingang van de tempel en was het ongelovigen op straffe van de dood slechts toegestaan een beperkt deel van het tempelplein te betreden. 

Tegenwoordig wordt in separate gesprekken met twee kerkleiders gekeken of kandidaten goed voorbereid zijn op het ontvangen van de heilige verbonden, verordeningen en zegeningen van de tempel. Tempelaanbevelingen worden gegeven aan leden van de kerk die de voorbereidende stappen van geloof, bekering, doop en bevestiging hebben voltooid. Volwassen mannen moeten ook tot het priesterschap zijn geordend.

Er worden vragen gesteld om iemands geloof in God de eeuwige Vader, in zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest te verifiëren; en om het getuigenis van de persoon van het herstelde evangelie en de loyaliteit aan de leringen en leiders van de kerk te vergewissen. Waardigheidsvereisten zijn onder meer eerlijk zijn, de geboden onderhouden waaronder de wet van kuisheid, de wet van tiende en het woord van wijsheid, en gezinsverantwoordelijkheden nakomen.

Het doel van het aanbevelingsgesprek is om de aanvrager te helpen voldoende voorbereid te zijn op de manier van leven die de tempelverbonden vereisen.

De verordeningen en ceremonies in de tempel zijn eenvoudig. Ze zijn mooi. Ze zijn heilig. Ze worden vertrouwelijk gehouden om te voorkomen dat ze aan mensen worden gegeven die niet zijn voorbereid. Nieuwsgierigheid is geen voorbereiding. Grote belangstelling op zich is geen voorbereiding. Voorbereiding op de verordeningen omvat de volgende stappen: geloof, bekering, doop, bevestiging, rechtschapen leven, volwassenheid en gedrag dat passend is voor een gast in het huis van de Heer.
Boyd K. Packer
Apostel

Voetnoten

  1. Ezechiël 44:9.
  2. Leer en Verbonden 109:12.
  3. Leer en Verbonden 109:20.
Google Translator »