Wetenswaardigheden

Wat is een symbool?

Een symbool kan omschreven worden als een zichtbaar teken of tastbaar voorwerp dat een geestelijke waarheid of een abstract concept weerspiegelt.

In evangeliesymboliek gebruikt de Heer fysieke of tijdelijke voorwerpen en tekens om geestelijke of eeuwige waarheden te onderwijzen. Bij het instellen van het Avondmaal, bijvoorbeeld, gebruikte Christus brood en wijn als symbolen of zinnebeelden van zijn lichaam en bloed waarmee Hij op zijn zoenoffer wees. Het unieke van een symbool is dat het meerdere en diepere betekenissen kan hebben en dus een heel spectrum aan inzichten kan weergeven. 

Symbolen zijn de tijdloze en universele taal, waarvoor God in zijn wijsheid gekozen heeft, om zijn evangelie in te verkondigen en van zijn Zoon te getuigen. Zij zijn de taal van de Schriften, de taal van openbaring, de taal van de Geest, de taal van het geloof. Ze zijn een taal waarin alle evangelieverbonden en heilsverordeningen zijn geopenbaard. Ze zijn een middel waarmee we begrip en expressie verrijken, verdiepen en verbeteren. Ze stellen ons in staat om visuele en conceptuele vorm te geven aan ideeën en gevoelens die anders de kracht van woorden kunnen trotseren. Symbolen voeren ons verder dan de taal van woorden, en verlenen ons een welsprekendheid in de expressie van gevoelens. … Om geletterd zijn in de dingen van de Geest betekent om vloeiend te zijn in de taal van symbolen.(Gospel Symbols, [Bookcraft, Inc., 1985], p. 1-2).

Joseph Fielding McConkie

Professor Ancient Scripture van de Brigham Young University (BYU) en auteur

De tempel zelf wordt een symbool. Als u wel eens ’s avonds een tempel hebt gezien, helemaal verlicht, dan weet u hoe indrukwekkend dat kan zijn. Het huis des Heren, badend in het licht, duidelijk uitkomend in het duister, wordt een symbool van de kracht en inspiratie van het evangelie van Jezus Christus dat als een baken staat in een wereld die steeds verder afglijdt in geestelijke duisternis. (The Holy Temple, [Salt Lake City: Deseret Book, 2007], p. 48).

Boyd K. Packer

Apostel

Russell M. Nelson

Zijn manier is anders dan die van anderen. Zijn manier is oud en vol symboliek. We kunnen veel leren als we overwegen wat ieder symbool betekent. De leringen in de tempel zijn eenvoudig en prachtig. Ze worden door nederige mensen begrepen en prikkelen het verstand van de intelligentste mensen.

Mozes 6:63

En zie, alle dingen hebben hun gelijkenis, en alle dingen worden geschapen en gemaakt om van Mij te getuigen, zowel dingen die stoffelijk zijn, als dingen die geestelijk zijn; dingen die boven in de hemelen zijn en dingen die op de aarde zijn en dingen die in de aarde zijn en dingen die onder de aarde zijn, zowel boven als onder: alle dingen getuigen van Mij.

Leer en Verbonden 88:119

Organiseer u; bereid alle nodige dingen voor; en vestig een huis, ja, een huis van gebed, een huis van vasten, een huis van geloof, een huis van leren, een huis van heerlijkheid, een huis van orde, een huis van God.