symboliekEen symbool kan omschreven worden als een zichtbaar teken of tastbaar voorwerp dat een geestelijke waarheid of een abstract concept weerspiegelt. In evangeliesymboliek gebruikt de Heer fysieke of tijdelijke voorwerpen en tekens om geestelijke of eeuwige waarheden te onderwijzen. Bij het instellen van het Avondmaal, bijvoorbeeld, gebruikte Christus brood en wijn als symbolen of zinnebeelden van zijn lichaam en bloed waarmee Hij op zijn zoenoffer wijst. Het unieke van een symbool is dat het meerdere en diepere betekenissen kan hebben en dus een heel spectrum aan inzichten kan weergeven.

Joseph Fielding McConkie lichtte toe: “Symbolen zijn de tijdloze en universele taal waarvoor God in zijn wijsheid, gekozen heeft om zijn evangelie in te verkondigen en van zijn Zoon te getuigen. Zij zijn de taal van de Schriften, de taal van openbaring, de taal van de Geest, de taal van het geloof. Ze zijn een taal waarin alle evangelieverbonden en heilsverordeningen zijn geopenbaard. Ze zijn een middel waarmee we begrip en expressie verrijken, verdiepen en verbeteren. Ze stellen ons in staat om visuele en conceptuele vorm te geven aan ideeën en gevoelens die anders de kracht van woorden kunnen trotseren. Symbolen voeren ons verder dan de taal van woorden, en verlenen ons een welsprekendheid in de expressie van gevoelens. … Om geletterd zijn in de dingen van de Geest betekent om vloeiend te zijn in de taal van symbolen.” (Gospel Symbols, [Bookcraft, Inc., 1985], p. 1-2).

De Heer heeft de tempel omschreven als “een huis van leren” (Leer en Verbonden 88:119). “We worden er op de manier van de Heiland onderricht” legde ouderling Russell M. Nelson uit. “Zijn manier is anders dan die van anderen. Zijn manier is oud en vol symboliek. We kunnen veel leren als we overwegen wat ieder symbool betekent” (Uw voorbereiding op de tempelzegens, Liahona, juli 2001, p. 38).

Door de symboliek van de tempel te overwegen kunnen we een beter begrip van het evangelie en van de Heiland ontvangen. Want “alle dingen hebben hun gelijkenis, en alle dingen worden geschapen en gemaakt om van Mij te getuigen, zowel dingen die stoffelijk zijn, als dingen die geestelijk zijn; dingen die boven in de hemelen zijn en dingen die op de aarde zijn en dingen die in de aarde zijn en dingen die onder de aarde zijn, zowel boven als onder: alle dingen getuigen van Mij” (Mozes 6:63).

Tot slot, president Boyd K. Packer legde uit: “De tempel zelf wordt een symbool. Als u wel eens ’s avonds een tempel hebt gezien, helemaal verlicht, dan weet u hoe indrukwekkend dat kan zijn. Het huis des Heren, badend in het licht, duidelijk uitkomend in het duister, wordt een symbool van de kracht en inspiratie van het evangelie van Jezus Christus dat als een baken staat in een wereld die steeds verder afglijdt in geestelijke duisternis” (The Holy Temple, [Salt Lake City: Deseret Book, 2007], p. 48).